Okres realizacji:

01.10.2014 - 30.11.2015

Główny cel projektu

Projekt skierowany do 60 osób z terenu woj. mazowieckiego, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

Celem realizacji projektu było wsparcie uczestników w podjęciu nowej aktywności zawodowej poprzez: objęcie ich poradnictwem zawodowym grupowym oraz indywidualnym, udział w szkoleniach zawodowych „szytych na miarę”, kursach języka angielskiego, pośrednictwo pracy i realizację staży, podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 50% uczestników. 12 uczestników zostało objętych wsparciem dla osób pragnących założyć własną działalność gospodarczą tj. kursem ,,ABC Przedsiębiorczości’’ oraz wsparciem doradcy biznesowego, a 11 osób otrzymało środki na rozpoczęcie działalności. Projekt realizowany był w partnerstwie z Urzędem Pracy m.st.Warszawy.