Okres realizacji: od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2020 r. Okres realizacji: od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2020 r. 

Grupa docelowa: 500 mieszkańców Mazowsza, którzy z własnej inicjatywy chcą podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym 275 kobiet i 225 mężczyzn, osoby pracujące, bezrobotnei pozostające bez pracy w wieku od 18 roku życia.

Cel projektu: wzrost do 30.09.2020 u co najmniej 90% (247K i 203M) z 500 uczestnikówi uczestniczek (275K i 225M) projektu tj. osób dorosłych z terenu województwa mazowieckiego kwalifikacji w obszarze obróbki metali, obsługi urządzeń transportu bliskiego, transportu ciężarowego, elektroenergetyki, eksploatacji maszyn roboczych, fryzjerstwa, kosmetyki, gastronomii i florystyki przez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego.

Projekt „Mazowiecka Strefa Kwalifikacji Zawodowych” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenia zawodowe, Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Więcej informacji na stronie projektu: mazowieckastrefakwalifikacji.zdz.edu.pl