Okres realizacji:

01.09.2014 - 30.06.2015

Główny cel projektu

Projekt objął wsparciem 46 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej przez ZDZ w Kutnie. Celem projektu było podniesienie jakości procesu kształcenia w ZSZ oraz poprawa wyników w nauce u min. 80% uczniów szkoły.

Uczestnicy projektu wzięli udział w konsultacjach z doradcą zawodowym, w zajęciach psychologiczno-pedagogicznych, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego, matematyki i konstrukcji maszyn, zajęciach dodatkowych z branżowego języka angielskiego, podstaw przedsiębiorczości, kursach zawodowych. Uczestnicy projektu odbyli również praktyki zawodowe w zakładach pracy.