Okres realizacji:

01.09.2013 - 30.06.2014

Główny cel projektu

Projekt adresowany do 156 osób dorosłych w wieku 18-64 lat w tym 50% w wieku 50+, z obszaru woj. mazowieckiego, w szczególności do osób o niskich kwalifikacjach, które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach ICT.

Celem projektu był wzrost kompetencji ICT u co najmniej 110 osób poprzez udział w kursach ECDL zakończonych egzaminem zewnętrznym i otrzymaniem certyfikatu ECDL.