Okres realizacji: od dnia 01.10.2018 r. do dnia 31.08.2020 r.

Grupa docelowa: 476 mieszkańców Mazowsza, którzy z własnej inicjatywy chcą podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym 262 kobiet i 214 mężczyzn, osoby pracujące, bezrobotne
i pozostające bez pracy w wieku od 18 roku życia.

Cel projektu: wzrost do 30.06.2020 u co najmniej 90% (235K i 193M) z 476 uczestników
i uczestniczek (262K i 214M) projektu tj. osób dorosłych z terenu województwa mazowieckiego kwalifikacji w obszarze obróbki metali, obsługi urządzeń transportu bliskiego, transportu ciężarowego, elektroenergetyki, eksploatacji maszyn roboczych, fryzjerstwa, kosmetyki, gastronomii i florystyki przez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego.