Realizacja projektu: Centrum Kształcenia w Kutnie

Okres realizacji: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Grupa docelowa: projekt skierowany do 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-67 lat z powiatu kutnowskiego w tym minimum 50% niepełnosprawnych.

Cel projektu: zapewnienie kompleksowego i zindywidualizowanego modelu pomocy opartego na rozwoju kompetencji społecznych i potencjału zawodowego uczestników projektu.

Formy wsparcia: indywidualna diagnoza potrzeb i potencjału uczestników projektu, opracowanie ścieżki reintegracji, indywidualny coaching, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe oraz staże.